Privacyverklaring

Privacyverklaring Public Affairs Academie

De Public Affairs Academie, gevestigd aan de Benoordenhoutseweg 88, te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Public Affairs Academie
pa-academie.nl
Benoordenhoutseweg 88, 2596 BD, Den Haag
info@pa-academie.nl
070 32 42 765

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Public Affairs Academie verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Factuuradres
 • Mogelijk: organisatienaam, functietitel, dieetwensen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pa-academie.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Public Affairs Academie verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het afhandelen van je betaling
 • De mogelijkheid te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • De mogelijkheid je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afleveren van diensten of producten op een door jou opgegeven locatie
 • Het verwerken van onze interne administratie, zoals onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvoering
De Public Affairs Academie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Public Affairs Academie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Factuurgegevens bewaren we voor de wettelijk gestelde termijn door de belastingdienst.
 • Gegevens van opdrachtgevers of andere afnemers van onze producten of diensten bewaren we voor de duur van de zakelijke omgang.
 • Adresgegevens voor de verzending van de nieuwsbrief bewaren we tot het moment van afmelding door de ontvanger.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Public Affairs Academie verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Public Affairs Academie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Public Affairs Academie maakt gebruik van Google Analytics om de volume van het verkeer naar de website te monitoren. Er wordt ook gebruik gemaakt van webbakens zoals tags en pixels om informatie verzamelen over hoe je onze website gebruikt. Deze worden alleen gebruikt wanneer u er expliciete toestemming voor hebt gegeven (opt-in).

Uiteraard worden de gegevens die hieruit resulteren met zorg verwerkt. Ze worden bovendien alleen gebruikt om onze dienstverlening te optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door de Public Affairs Academie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens waarover we beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens; een verzoek tot intrekking van je toestemming; of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@pa-academie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

De Public Affairs Academie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Public Affairs Academie neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@pa-academie.nl