Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Public Affairs Academie

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.
1. Public Affairs Academie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de
Benoordenhoutseweg 88, 2596 BD Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 73562904.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Public Affairs Academie een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Deelnemer: degene die deelneemt aan een training (bijeenkomst, workshop, leergang, lezing etc.)
of coachingstraject, al dan niet tevens wederpartij.
4. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen Public Affairs Academie en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Public Affairs Academie zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van diensten.
5. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Public Affairs Academie te verlenen diensten, zoals trainingen (bijeenkomst, workshop, leergang, lezing etc.) of coachingstraject, al dan niet volgens specificaties van de wederpartij samengesteld (maatwerk).
6. Programma: het geheel van diensten dat van de overeenkomst deel uitmaakt, al dan niet verspreid
over meerdere dagen of een langere periode.
7. Open inschrijving: de overeenkomst met betrekking tot diensten waarvoor eenieder zich kan
inschrijven en die niet volgens specificaties van de wederpartij zijn samengesteld.
8. Maatwerk: diensten die volgens specificaties van de wederpartij door of namens Public Affairs Academie worden aangeboden.
9. In-company: de omstandigheid dat de diensten op locatie van de wederpartij of een andere overeenkomen en door wederpartij aangewezen locatie worden verleend.
10. Website: de website van Public Affairs Academie: pa-academie.nl.
11. Schriftelijk: zowel schriftelijke communicatie als digitale communicatie.

ARTIKEL 2. | TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Public Affairs Academie en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op aanvraag door Public Affairs Academie kosteloos verstrekt.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering
waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
5. Toepasselijkheid van eventuele algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de
wederpartij wordt door Public Affairs Academie uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Public Affairs Academie en de wederpartij in overleg treden over een vervangende bepaling, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
7. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Public Affairs Academie vrijblijvend, met dien verstande dat alle door Public Affairs Academie gemaakte offertes tot gedurende 30 dagen na offertedatum geldig zijn, tenzij anders aangeven. Public Affairs Academie is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding daarvan door de wederpartij schriftelijk plaatsvindt, binnen de geldigheidsduur van de offerte.
2. De prijzen in aanbiedingen van Public Affairs Academie zijn uitgedrukt in euro en exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten, ten laste van de wederpartij.
3. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Public Affairs Academie, binden haar niet.
4. Offertes zijn gebaseerd op de door of namens de wederpartij verstrekte informatie. Aan een
aanbod van Public Affairs Academie dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
5. Een overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding, door de wederpartij, van het
aanbod van Public Affairs Academie. In geval de overeenkomst middels de inschrijfprocedure (op de website) wordt aangegaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de inschrijving per e-mail aan de wederpartij is bevestigd.
6. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit,
verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast
deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die
overeenkomst.

ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Overeenkomsten leiden voor Public Affairs Academie tot een inspanningsverplichting en nimmer tot een resultaatverplichting. Public Affairs Academie kan er niet voor instaan dat de wederpartij dan wel deelnemer die resultaten behaalt die zij c.q. hij met het volgen van trainingen, evenementen, workshops, coaching, etc. beoogt te behalen.
2. Public Affairs Academie is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Public Affairs Academie, draagt Public Affairs Academie geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een doen of nalaten van de bedoelde derden.
3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Public Affairs Academie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Public Affairs Academie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Public Affairs Academie zijn verstrekt, heeft Public Affairs Academie, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende reële extra kosten, volgens de door Public Affairs Academie gebruikelijk gehanteerde tarieven, aan wederpartij in rekening te brengen.
4. Voor de deelnemer geldt dat hij eerlijk en open dient bij te dragen aan de in het kader van de
overeenkomst georganiseerde activiteiten, zoals wat betreft de te voeren gesprekken in het kader
van coaching en trainingen. De deelnemer dient zich voorts optimaal in te zetten om het beoogde
resultaat te bereiken. De deelnemer dient verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over zijn
gedrag en de consequenties hiervan te nemen, zowel tijdens de tijd die de coach of trainer enerzijds
en de deelnemer anderzijds gezamenlijk doorbrengen, als daarna. Verder zal de deelnemer
deelnemen aan diensten op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich
houden aan de eventuele afspraken die tijdens de diensten worden gemaakt.
5. In geval van in-company dienstverlening, staat de wederpartij ervoor in dat de locatie van
uitvoering goed bereikbaar is per auto en op die locatie een lokaal aanwezig is die geschikt is voor de
overeengekomen dienstverlening. De wederpartij staat ervoor in dat de door Public Affairs Academie
tewerkgestelde personen kosteloos gebruik kunnen maken van de op die locatie aanwezige en in
redelijkheid door hen gewenste zaken en voorzieningen.
6. Het is de deelnemer niet toegestaan om tijdens de uitvoering van de dienstverlening door of
namens Public Affairs Academie, audio- of video-opnamen te maken, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is aangegeven.

ARTIKEL 5. | ANNULEREN DOOR OF NAMENS DE WEDERPARTIJ VAN EEN OPEN INSCHRIJVING
1. De annuleringsregeling van dit artikel is van toepassing op het annuleren door of namens de
wederpartij van een open inschrijving, zoals diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen
en door Public Affairs Academie schriftelijk bevestigd in de bevestiging van deelname.
2. Het annuleren van een open inschrijving dient schriftelijk te geschieden.
3. Indien (een gedeelte van) het voor het open inschrijvingsprogramma verschuldigde bedrag reeds is
betaald, wordt dit verrekend met de verschuldigde annuleringskosten.
4. Bij annulering heeft de wederpartij/deelnemer het recht om iemand anders in plaats van de
oorspronkelijk aangewezen deelnemer te laten deelnemen aan het programma. Op een dergelijke
indeplaatsstelling zijn wat betreft annulering de bepalingen van dit artikel van overeenkomstige
toepassing. Algehele annulering van een open inschrijving dient minstens vijf dagen voorafgaand aan de dienst schriftelijk of telefonisch te geschieden. In geval van een niet tijdige afmelding of no show bij een open inschrijving brengt de Public Affairs Academie de inschrijfkosten in rekening.
5. Public Affairs Academie behoudt zich het recht voor alle diensten op ieder moment te annuleren in verband met onvoldoende deelname, dan wel overmacht als bedoeld in artikel 8. In dergelijke gevallen zal Public Affairs Academie alle vanwege de wederpartij betaalde bedragen restitueren.
6. Public Affairs Academie behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, een deelnemer de toegang tot het open inschrijvingsprogramma te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van de betreffende deelnemer ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en/of te belastend is voor andere deelnemers. In voorkomende gevallen wordt geen aanspraak gemaakt op restitutie van (een deel van) het verschuldigde bedrag.
7. Public Affairs Academie behoudt zicht het recht voor om diensten te weigeren indien facturen voor
deelname aan eerdere diensten niet voldaan zijn.
8. Het staat Public Affairs Academie te allen tijde vrij om de inhoud en opzet van een open
inschrijvingsprogramma op ondergeschikte punten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, zonder dat
daardoor enige aanspraak op schadevergoeding ontstaat.
9. Public Affairs Academie heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer vóór aanvang van een bijeenkomst met betrekking tot een open inschrijving, van deelname uit te sluiten, in welke gevallen aanspraak wordt gemaakt op terugbetaling van het volledige ter zake aan Public Affairs Academie betaalde bedrag. Public Affairs Academie behoudt zich het recht voor om een deelnemer die meer dan één uur te laat komt, de toegang tot de betreffende bijeenkomst te weigeren, indien dit naar het oordeel van Public Affairs Academie een verstorende invloed heeft op de activiteiten, in welk geval ter zake geen aanspraak wordt gemaakt op enige restitutie. Public Affairs Academie behoudt zich voorts het recht voor om een deelnemer die zich misdraagt, uit de bijeenkomst te verwijderen, indien de misdraging naar het oordeel van Public Affairs Academie een verstorende invloed heeft op de activiteiten, in welk geval ter zake geen aanspraak wordt gemaakt op enige restitutie.

ARTIKEL 6. | ANNULEREN DOOR DE WEDERPARTIJ VAN MAATWERK
1. Annulering door wederpartij van de opdracht voor een maatwerk kan tot 10 dagen vóór de
aanvang van het traject kosteloos geschieden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat
restitutie van het bedrag niet mogelijk is. Bij niet annulering is de wederpartij verplicht het
totaalbedrag van het maatwerk, conform overeenkomst, te voldoen. Indien reeds (een gedeelte) van
de prijs is betaald, wordt dit verrekend met de annuleringskosten.
2. Annulering als bedoeld in dit artikel dient schriftelijk te geschieden.
3. Bij annulering binnen tot 10 dagen vóór aanvang van het maatwerk, is Public Affairs Academie gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 10 dagen het volledige bedrag. Indien reeds (een gedeelte) van de prijs is betaald, wordt dit verrekend met de annuleringskosten. Het eventueel teveel betaalde wordt binnen drie weken na annulering
teruggestort.
4. Indien de overeenkomst slechts voorziet in een individueel begeleiding- of coachingsgesprek, kan
deze tot 48 uur vóór aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij
afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur vóór aanvang van het gesprek, dan wel indien de
deelnemer niet op de afspraak verschijnt, is Public Affairs Academie gerechtigd om het volledige
overeengekomen tarief in rekening te brengen.

ARTIKEL 7. | WIJZIGING VAN MAATWERK
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot maatwerk blijkt dat het voor
een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen
partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en
ondertekenen.
2. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
heeft, zal Public Affairs Academie de wederpartij hierover tevoren inlichten. Indien de noodzaak tot wijzigingen van de overeenkomst zich voordoet, biedt dit voor de wederpartij nimmer een grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT
1. In geval Public Affairs Academie door overmacht wordt gehinderd de overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk te verlenen, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar keuze van Public Affairs Academie, zonder dat Public Affairs Academie tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden is, anders dan restitutie of kwijtschelding van de
overeengekomen prijs naar evenredigheid van het gedeelte van de overeenkomst dat door
overmacht is getroffen.
2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
verstaan: staking, blokkades, niet-nakoming door toeleveranciers of onderaannemers van Public Affairs Academie, maatregelen van overheidswege die nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke andere van de wil van Public Affairs Academie onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst (tijdelijk) onmogelijk is.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Public Affairs Academie is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, indien de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Public Affairs Academie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt geliquideerd, de
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, (voorlopige) surseance
van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de
wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Public Affairs Academie gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld, dan wel hiertoe onmiddellijk overgaat.
3. Voorts is Public Affairs Academie gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat gedeeltelijke of gehele nakoming daarvan onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van
haar kan worden gevergd.
4. Tenzij dit haar niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met een opschorting en/of
ontbinding van de overeenkomst geleden schade voor rekening van de wederpartij.
5. Indien Public Affairs Academie de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | GEHEIMHOUDING
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van
de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk
als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Public Affairs Academie en de deelnemer plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Public Affairs Academie zal dan ook aan niemand, ook niet aan wederpartij, enige mededeling doen over het verloop van deze contacten, tenzij de deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALING
1. Prijzen zijn vermeld in de door Public Affairs Academie gepubliceerde nieuwsbrieven en flyers en op de website. Deze prijzen zijn bindend, tenzij in een schriftelijke overeenkomst een andere prijs is
overeengekomen. Public Affairs Academie heeft het recht haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat dergelijke wijzigingen niet gelden ten aanzien van reeds tot stand gekomen
overeenkomsten. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd en één of meer bijeenkomsten naar
een latere datum worden verschoven, is sprake van een nieuwe overeenkomst, in welk geval de ten
tijde van het tot stand komen van de nieuwe overeenkomst geldende prijs van toepassing zal zijn.
2. Prijzen zijn exclusief eventuele arrangementskosten, alsmede reiskosten te maken in verband met
de uitvoering van maatwerkopdrachten en in-company diensten.
3. Betalingen dienen te geschieden op de door Public Affairs Academie voorgeschreven wijze, binnen de door Public Affairs Academie vermelde termijn.
4. Tenzij uit uitdrukkelijk gemaakte betaalafspraken anders voortvloeit, is Public Affairs Academie steeds gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen. In geval van vooruitbetaling is Public Affairs Academie niet eerder gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de betreffende vooruitbetaling door Public Affairs Academie is ontvangen.
5. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie, verrekening of opschorting uit welke hoofde
dan ook.
6. In het geval dat er een dienstverlening kosteloos wordt aangeboden, dient de deelnemer zich
voorafgaand aan de dienstverlening schriftelijk aan te melden. Er zijn geen kosten verbonden voor de
deelnemer aan de dienstverlening, tenzij de deelnemer de deelname annuleert binnen vijf
werkdagen voor de dienstverlening, of zonder voorafgaand bericht niet deelneemt aan de
dienstverlening. Bij te late annulering of no show brengt de Public Affairs Academie de deelnemer kosten in rekening. In het geval van gratis bijeenkomsten wordt zowel bij een te late annulering als no show een bedrag van € 20,- in rekening gebracht.
7. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt geliquideerd, de
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, (voorlopige) surseance
van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de
wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de
wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in.
9. Alle door Public Affairs Academie gemaakte en nog te maken kosten ter verkrijging van de door de
wederpartij verschuldigde bedragen, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en
executiekosten, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen
ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom. Deze kosten zijn exclusief btw.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Public Affairs Academie draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij of deelnemer verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij of deelnemer die uit de wet
of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Public Affairs Academie kan worden toegerekend.
2. Public Affairs Academie is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade als bedoeld in lid 4 die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Public Affairs Academie in de nakoming van haar dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de diensten vereiste vakkennis en middelen.
3. Mocht Public Affairs Academie aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Public Affairs Academie te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Public Affairs Academie hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Public Affairs Academie ter zake vervalt.
4. Public Affairs Academie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke
kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Public Affairs Academie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Public Affairs Academie toegerekend kunnen worden, en;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. De aansprakelijkheid van Public Affairs Academie is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Public Affairs Academie betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Public Affairs Academie nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Public Affairs Academie afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Public Affairs Academie dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
6. Onverminderd de vervaltermijn als bedoeld in het volgende artikel, bedraagt de verjaringstermijn
van alle vorderingen en verweren jegens Public Affairs Academie één jaar.
7. Behoudens in het geval van opzet en bewuste roekeloosheid van Public Affairs Academie, zal de wederpartij Public Affairs Academie vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Public Affairs Academie.

ARTIKEL 13. | KLACHTEN
Indien de wederpartij een klacht heeft, kan zij die tot 30 dagen na afloop van de diensten schriftelijk
en met redenen omkleed, melden bij Public Affairs Academie. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Public Affairs Academie uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort. Alle klachten worden op vertrouwelijke wijze behandeld.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen, -handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele
eigendom rusten op de (resultaten van) door Public Affairs Academie ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Public Affairs Academie houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. Dit geldt voorts ten aanzien van de domeinnaam van Public Affairs Academie, de website en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen het logo van Public Affairs Academie, de vormgeving, werking, beelden en geluiden van de website, waaronder mede begrepen de daarop geplaatste video’s en andere content.
2. Public Affairs Academie behoudt zich het recht voor om de bij de uitvoering van de overeenkomst opgedane kennis, voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke en/of tot de wederpartij/deelnemer herleidbare informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om
het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen
het arrondissement van de vestigingsplaats van Public Affairs Academie aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
4. Public Affairs Academie behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Bij gebreke van protest van de wederpartij binnen 30 dagen na de mededeling van Public Affairs Academie van de gewijzigde voorwaarden, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van mededeling op alle nieuwe overeenkomsten, alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de bedoelde mededeling.